§ 1. Postanowienia ogólne.

Niniejszy „Regulamin korzystania z formularza kontaktowego” (dalej: Regulamin) określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.mariuszjarosz.pl w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie (pytania) zadane za pomocą formularza kontaktowego w zakresie tematycznym nim objętym.

 

§ 2. Definicje.

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Administrator – radca prawny Mariusz Jarosz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Mariusz Jarosz z siedzibą w Oświęcimiu (32-600) przy ul. Władysława Jagiełły 28, NIP: 549-231-18-71, e-mail: radca.prawny.mj@gmail.com, tel. +48 660 491 548.
 2. Formularz kontaktowy – znajdujący się na stronie internetowej www.mariuszjarosz.pl formularz, w którym Użytkownik strony internetowej zamieszcza dane i zadaje pytanie (pytania) w celu realizacji przesłanego zgłoszenia przez Administratora.
 3. Użytkownik – osoba korzystająca z Formularza kontaktowego w zakresie przewidzianym Regulaminem.

 

§ 3. Określenie zasad dostępu Użytkownika do Formularza kontaktowego.

 1. Formularz kontaktowy został udostępniony Użytkownikowi na stronie internetowej www.mariuszjarosz.pl w zakładce Kontakt.
 2. W celu korzystania z Formularza kontaktowego Użytkownik powinien posiadać komputer lub inne urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym dostęp do sieci Internet oraz adres e-mail i nr telefonu. Dostęp do strony internetowej www.mariuszjarosz.pl może być dokonany przy pomocy najpopularniejszych przeglądarek tj. m.in. Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari.
 3. Dostęp do Formularza kontaktowego nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika żadnych formalności, w szczególności nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji lub logowania.
 4. Usługa Formularz kontaktowy jest świadczona przez Administratora nieodpłatne.
 5. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Formularz kontaktowy zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą przekazania przez Administratora odpowiedzi na pytanie (pytania) Użytkownika, które zostało (zostały) złożone za pośrednictwem Formularza kontaktowego. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Formularza Kontaktowego dochodzi z chwilą naciśnięcia przez Użytkownika na przycisk (link) „Wyślij wiadomość”, po uprzednim prawidłowym wypełnieniu Formularza kontaktowego poprzez podanie danych i informacji wskazanych w § 4 ust. 1 lit „a” Regulaminu, i wyrażeniu zgody, o której mowa w § 4 ust. 1 lit „b” Regulaminu, i potwierdzeniu, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit „c” Regulaminu, i potwierdzeniu, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit „d” Regulaminu.
 6. Przekazanie przez Administratora odpowiedzi na pytanie (pytania) Użytkownika, które zostało (zostały) złożone za pośrednictwem Formularza kontaktowego nastąpi za pośrednictwem podanego w formularzu adresu e-mail lub nr telefonu, w terminie do 48 godzin.
 7. Formularz kontaktowy służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością Administratora w celu m.in. ustalenia terminu spotkania z Administratorem, zakresu świadczonych usług prawnych przez Administratora, dokonania szacunkowej wyceny usługi prawnej przez Administratora.
 8. Formularz kontaktowy nie może być wykorzystywany do korespondencji w ramach konkretnych spraw prowadzonych przez Administratora.

 

§ 4. Warunki korzystania z Formularza kontaktowego i zobowiązania Użytkownika.

 1. Celem skorzystania z Formularza kontaktowego Użytkownik dokonuje następujące czynności: a) wypełnienia Formularz kontaktowy poprzez podanie następujących danych i informacji: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, treść wiadomości stanowiącej zadane pytanie oraz kod z obrazka stanowiący zabezpieczenie Formularza kontaktowego; b) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na zadane pytanie (pytania) oraz ich archiwizacji; c) potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego wszystkie postanowienia; d) potwierdza, że zapoznał się z treścią Klauzulą informacyjną RODO oraz że akceptuje jej wszystkie postanowienia, e) wyraża wolę kontaktu poprzez naciśnięcie na przycisk (link) „Wyślij wiadomość”.
 2. Wyrażenie zgody, o której mowa w § 4 ust. 1 lit „b” Regulaminu jest dobrowolne i może zostać cofnięte w każdej chwili bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Użytkownik ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych osobowych. Pełna informacja o ochronie danych osobowych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w tym o przysługujących prawach i sposobie ich realizacji, znajduje się w Klauzuli informacyjnej RODO zamieszonej na stronie internetowej www.mariuszjarosz.pl (www.mariuszjarosz.pl/klauzula-informacyjna-rodo).
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej zgody oraz do niepodawania adresu e-mail lub numeru telefonu, którego nie jest właścicielem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznawania się ze zmianami Regulaminu.

 

§ 5. Odpowiedzialność i prawa Administratora.

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za: a) przekroczenie terminu 48 godzin na udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane przez Użytkownika za pomocą Formularza kontaktowego lub brak udzielenia odpowiedzi na to pytanie; b) decyzje Użytkownika podjęte na podstawie informacji uzyskanych w związku z wypełnieniem Formularza kontaktowego; c) działanie strony internetowej www.mariuszjarosz.pl i Formularza kontaktowego lub ich użytkowanie bądź niemożność ich użytkowania lub ich niewłaściwe działanie.
 2. Administrator oświadcza, że wszystkie informacje uzyskane przez Użytkownika w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego: a) mają walor informacyjny, b) nie mają charakteru porady prawnej, c) nie mogą być podstawą żadnych roszczeń wobec Administratora.
 3. Administrator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.mariuszjarosz.pl. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi dokonane będzie poprzez udostępnienie na stronie internetowej www.mariuszjarosz.pl.
 4. Administrator jest uprawniony do całkowitego zaprzestania oferowania niniejszej usługi w dowolnym czasie, bez podania przyczyny.

 

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w sprawie świadczenia przez Administratora usługi objętej Regulaminem.
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane i informacje: imię i nazwisko, adres e-mail oraz wyczerpujący opis okoliczności związanych ze zdarzeniem będącym przedmiotem reklamacji.
 3. Reklamacja niezawierająca danych i informacji wskazanych w § 6 ust. 2 Regulaminu, nie zostanie rozpatrzona przez Administratora.
 4. Reklamacja Użytkownika powinna być skierowana do Administratora, na adres jego siedziby tj. Kancelaria Radcy Prawnego Mariusz Jarosz ul. Władysława Jagiełły 28, 32-600 Oświęcim lub na adres e-mail Administratora tj. radca.prawny.mj@gmail.com.
 5. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania od Użytkownika.
 6. Administrator poinformuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w § 6 ust. 5 Regulaminu, na adres elektroniczny Użytkownika wskazany w treści reklamacji.

 

§ 7. Postanowienie końcowe.

 1. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie na stronie internetowej www.mariuszjarosz.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.