Szanowna Pani/Szanowny Panie,

realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, iż:

 

I. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest radca prawny Mariusz Jarosz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Mariusz Jarosz z siedzibą w Oświęcimiu (32-600) przy ul. Władysława Jagiełły 28, NIP: 549-231-18-71, e-mail: radca.prawny.mj@gmail.com, tel. +48 660 491 548 (dalej: Administrator danych).

 

II. Przedstawiciel Administratora danych.

Nie ma zastosowania.

 

III. Inspektor ochrony danych.

Nie ma zastosowania.

 

IV. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:

  1. w celu zawarcia oraz wykonania przez Administratora danych umowy m.in. o świadczenie pomocy prawnej tj. w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy lub w celu wykonania zawartej z Panią/Panem umowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO tj. niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy,
  2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. m.in. z prawa podatkowego, z przepisów o rachunkowości np. wystawienie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit „c” RODO tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych,
  3. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych tj. nawiązanie i utrzymanie relacji z Panią/Panem w ramach działalności Administratora danych, przygotowanie i przekazanie Pani/Panu odpowiedzi na pytanie (pytania) związane z działalnością Administratora danych, ustalenie roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową, jak również dochodzenie tych roszczeń lub obrona przed tymi roszczeniami – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych,
  4. w przypadku korzystania ze strony internetowej www.mariuszjarosz.pl, w celu możliwości prowadzenia strony internetowej www.mariuszjarosz.pl i wykorzystania na tej stronie plików cookies (tzw. ciasteczek - więcej informacji w Polityce cookies) – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. „a” i „f” RODO tj. wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych i niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych,
  5. w przypadku złożenia pytania (pytań) za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.mariuszjarosz.pl, w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na zadane pytanie (pytania) oraz ich archiwizacji – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. „a” i „f” RODO tj. wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych i niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych.

 

V. Prawnie uzasadniony interes.

Prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się Administrator danych, jest nawiązanie i utrzymanie relacji z Panią/Panem w ramach działalności Administratora, przygotowanie i przekazanie Pani/Panu odpowiedzi na pytanie (pytania) związane z działalnością Administratora, ustalenie roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową, jak również dochodzenie tych roszczeń lub obrona przed tymi roszczeniami. W przypadku korzystania ze strony internetowej www.mariuszjarosz.pl jest to również możliwości prowadzenia przez Administratora danych strony internetowej www.mariuszjarosz.pl i wykorzystania na tej stronie plików cookies (tzw. ciasteczek - więcej informacji w Polityce cookies).

 

VI. Odbiorcy danych.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podwykonawcy uczestniczący przy świadczeniu pomocy prawnej przez Administratora danych, osoby współpracujące z Administratorem danych na podstawie umów cywilnoprawnych, osoby wspierające działalność Administratora danych, biuro rachunkowe, operator pocztowy, dostawca skrzynki poczty elektronicznej, dostawca oprogramowania wykorzystywanego przez Administratora danych w tym dostawca pakietu biurowego, hostingodawca, portale społecznościowe, podmiot zapewniający wsparcie techniczne, organy władzy publicznej w zakresie, w jakim Administrator danych jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

 

VII. Przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

  1. na podstawie art. 49 ust. 1 lit. „b” RODO, gdy będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy lub wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na Pani/Pana żądanie. W tym przypadku podstawą przekazania danych będzie niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy,
  2. na podstawie art. 49 ust. 1 lit. „e” RODO, gdy będzie to niezbędne do ewentualnego ustalenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową, jak również dochodzenia tych roszczeń lub obrony przed tymi roszczeniami. W tym przypadku podstawą przekazania danych będzie niezbędność do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

 

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

  1. Administrator danych zapewnia odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony Pani/Pana danych osobowych,
  2. kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej może Pani/Pan uzyskać poprzez złożenie u Administratora danych stosownego wniosku.

 

VIII. Okres przechowywania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń, jednakże okres przechowywania danych nie będzie krótszy niż okres obowiązku przechowywania danych wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

IX. Informacje o prawach do danych osobowych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 

X. Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

XI. Informacja o wymogu podania danych i konsekwencjach ich niepodania.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy z Administratorem danych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy, w tym brak możliwości zadania pytania (pytań) za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.mariuszjarosz.pl.

 

XII. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.